Võttes rendile Rendileandjale (Maagia Kuubis OÜ) kuuluva inventari, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

Inventari rentimise aluseks on Maagia Kuubis OÜ rendipakkumine, milles on ära toodud renditava inventari täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus või kinnitus veebilehelt tulnud päringule.

Rendiperiood ja renditasu arvestus

Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud inventari väljastamis- ja tagastamisaegade vahel. Baasrendiperiood on 48 tundi.

Iga järgneva 24 tunni maksumus on 20% baasrendiperioodi maksumusest.

Renditasu küsitakse ettemaksuna. Kui Rentnik tühistab inventari rendi 6 tundi enne kokkulepitud üleandmise aega on Rendileandjal õigus jätta 10% renditasust endale.

Rendileandjal on õigus nõuda inventari eest tagatisraha, mis pärast lepingu lõppemist tagastatakse Rentnikule.

Väljastamine ja tagastus

Inventar väljastatakse eelnevat kokkulepitud ajal ja kohas.

Rentnik kohustub inventari õigeaegselt tagastama. Kui õigeaegset tagastust ei toimu lisandub automaatselt baasrendiperioodi maksumus. Kui Rentnik ei tagasta inventari ka selle perioodi lõpuks, lisandub iga 48 tunni järel baasrendiperioodi maksumus.

Kui inventari pole tagastatud 10 päeva jooksul peale rendiperioodi lõppu, loetakse inventar kadunuks ja esitatakse Rentnikule arve inventari müügi hinnakirja järgi.

Inventari rendiperioodi pikendamiseks tuleb võtta Rendileandjaga ühendust enne rendiperioodi lõppu.

Rentniku kohustused

Rentnik on kohustatud:

a) kasutama inventari heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt;

b) mitte loovutama inventari kolmandatele isikutele või rentima seda edasi;

c) vastutama inventari säilimise eest samas olukorras milles see oli hetkel kui Rentnikule üle anti ja mitte jätma seda järelevalveta;

d) tagastama inventari puhastatult ja vigastusteta samades pakendites, milles see üle anti.

– Vaasid peavad olema pestud

– Kangaid ei tohi lõigata, kinnitada naeltega, klambritega, teibiga. Kangastele võib kinnitusvahendeid panna ainult servadesse.

– Lauakatetelt ja küünlajalgadelt tuleb eemaldada küünlarasv.

– Kangaste rendihind sisaldab pesuteenust aga ei sisalda keemilist puhastust. Närvimiskummi, küünlarasva, markerijälgede eemaldamiseks vajamineva keemilise puhastuse kohustub maksma Rentnik.

e) vastutama inventari transpordi eest;

f) koheselt teavitama Rendileandjat kui inventar läheb kaotsi, kahjustub või hävineb;

g) inventari kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale parandamisega kaasnevad kulud. Inventari ise parandada ei tohi;

h) inventari kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale antud inventari müügi hinnakirja järgi.

Rendileandja kohustused

Rendileandja on kohustatud:

a) koheselt teavitama Rentniku, kui pärast inventari tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine;

b) loobuma renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, juhul kui Rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud inventari.

Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud inventari kasutamisel Rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud inventari kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandale isikule

Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada esimesel võimalusel aga mitte hiljem kui 12 tunni jooksul peale inventari kätte saamist ja enne laenutustoodete kasutamist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.